La selectivitat a Girona – un índex de qualitat?

El percentatge d’aprovats per matèries a la selectivitat de 2004 fa venir algunes preguntes. Per què la història de la música és tan difícil? Per què matemàtiques, les ciències bàsiques i el català tenen una nota tan baixa? Deu ser que els nivells que s’exigeixen al final del Batxillerat tenen més dificultat que els nivells de les altres matèries. (Article)

Normalment es donen els percentatges d’estudiants aprovats. Donat que aquests percentatges solen ser grans, probablement els centres de secundària només envien a les proves de selectivitat aquells alumnes que tenen una molt alta probabilitat d’aprovar-les. De fet, hi ha gent que opina que els centres de secundària fan servir els percentatges d’aprovats com a mesura de la seva qualitat. Evidentment el percentatge no va lligat amb la qualitat. Caldria mirar el percentatge d’aprovats entre els matriculats.

De fet, es podria mirar el rendiment general del sistema educatiu. Respecte dels matriculats a 1r de Batxillerat, quants alumnes passen la selectivitat l’any següent, en un determinat centre, població o comarca? Quants alumnes que han aprovat el Batxillerat van a cicles formatius de grau superior?

Seria bo també correlacionar la nota de selectivitat amb el rendiment posterior a la Universitat.

Massa preguntes. Potser a algú no li interessa conèixer les respostes.