E-scholarship: la fi del Mètode Científic?

Image

En el darrer número d’Educause Review hi ha una interessant reflexió sobre l’e-scholarship, és a dir, sobre a recerca i l’¡estudi que és intensiu en informació, intensitu en dades, distribuït, col.laboratiu i multidisciplinari.Aquesta oaraula (erudició) ja l’he fet servir en un parell d’entrades.

Sobre l’e-scholarship, l’article diu que

E-scholarship, as a form of scholarship enabled by cyberinfrastructure, should be viewed as evolution more than revolution. The pace of that evolution varies widely within and between disciplines, campuses, and countries. Distributed and multidisciplinary collaborations are both facilitated and complicated by cyberinfrastructure. Similarly, the changing forms of information and the spreading data deluge offer not only a wealth of new research opportunities but also a daunting array of new challenges. Colleges and universities can minimize the challenges and maximize the opportunities by implementing campus cyberinfrastructure strategies that focus less on the technology per se and more on advances in scholarship and learning—that is, strategies supporting the “scholarship” in e-scholarship.

  • No estracta de cap revolució, sinó d’una evolució
  • La velocitat a la qual s’evoluciona depèn de les disciplines, dels campus i dels indrets.
  • Les ciberinfrastructures faciliten i compliques les coses alhora.
  • Hi ha noves oportunitats de recerca, però també nous reptes a superar.
  • Les polítiques de TIC han de centrar-se menys en la tecnologia per sí mateixa, i adreçar-se més a les millores en la docència, l’estudi i la recerca – totes les estratègiies que facin avançar l'”e” d’e-scholarship.

I sobre la Ciència, aquest article menciona que Wired va esmentar que la Ciència es pot limitar a fer mineria de dades:Això sí que és un canvi!

Although the data deluge presents the most immediate challenge for information technology strategy, academic planning, and research infrastructure, it is also the area of e-scholarship most subject to hype. Wired recently pronounced that science no longer needs theory, models, metadata, ontologies, or “the scientific method”: mining the data deluge replaces all of them

És això la fi del Mètode Científic?