El gènere del professorat no universitari del centres públics de Catalunya

Al directori de fitxers de dades obertes de la GenCat hi ha un fitxer que proporciona la plantilla de professorat (sense substitucions) dels centres públics no universitaris (és a dir: escoles, instituts-escola i instituts, a part d’altres centres com escoles d’idiomes, ensenyament especial o ensenyaments d’arts, música, etc.).  El professorat està separat per gènere, de tal forma que permet fer una petita anàlisi de la contribució de les dones a l’educació no universitària pública.

Metodologia:

Les dades per al curs 2022/23 s’han importat amb un petit programa de Python amb el paquet PyWikiBot i una taula d’equivalències entre QID de Wikidata i codi assignat pel Departament d’Ensenyament. Per a les escoles, instituts-escola i instituts s’ha incorporat el total de professorat i el corresponent a cada gènere. Per exemple, per a l’Institut Santiago Sobrequés de Girona, fent una consulta a wikidata.org, s’hi pot veure:

Abans de res cal parlar del total de Catalunya: el profesorat total és de xxx persones, de les quals yyy són dones (n1%), i yyy homes (n2 %). Si només es té en compte escoles, instituts-escola o instituts, aquests números varien lleugerament:

  • Total (incloguent-hi institut-escola, CFA, EOI i d’altres pocs centres públics): 73,3% de dones vs. 26,7% d’homes
  • Escoles: 86% de dones, 14% d’homes
  • Instituts: 63,4% de dones, 36,6% d’homes

D’aquí ja es pot veure que el percentatge de professorat femení és molt més alt a les escoles que no pas als instituts. Però aquest estudi pretèn també tenir una mica de mapa de Catalunya per detectar singularitats o tendències.

En aquest mapa, hi ha la localització geogràfia de centres docents públics amb un professorat mínim de 10 persones, segons si les dones superen el 70% del professorat total, o no el superen. Primer hi ha el mapa de les escoles, on la quantitat de punts taronja (homes >30%) és molt petita, i després el map dels instituts, on hi ha més punts taronja (o sigui, on els homes representen més del 30% del professorat).

Globalment es pot observar que el professorat és molt majoritàriament femení, encara que això és més clar per a les escoles.

 

Hi ha diferència entre escoles i instituts, però hi ha pocs centres docents públics on els homes siguin majoritaris (>50% del professorat), com es detalla al tercer mapa: són centres docents públics de l’àrea metropolitana de Barcelona i alguns a Tarragona/Reus.

Aquestes dades mostren la importància de la contribució de les dones a la formació no universitària a Catalunya. Amb la relació dones/homes dels estudiants actuals dels graus de mestre, segurament el percentatge de dones augmentarà en un futur. Pel que fa a secundària, dependrà de la tendència que hi hagi als màster de formació de professorat de secundària.

Referències:

Personal docent en centres públics titularitat del Departament d’Educació, https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Educaci-/Personal-docent-en-centres-p-blics-titularitat-del/2ip7-jdgh (accedit 8/3/2023)